Актуальні проблеми ботаніки та екології - 2017:
назви тез зареєстрованих учасників

Image was here...
Зареєструватися/увійти

Завантажити Перший інформаційний лист українською, російською або англійською.

Назви тез зареєстрованих учасників з усною або стендовою доповіддю:

      Секція "Альгологія, бріологія, ліхенологія та мікологія"

1) Альгоіндикатори водойм України
Білоус Олена Петрівна, bilous_olena@ukr.net, Інститут гідробіології НАН України

2) Діатомові водорості (Bacillariophyta) р. Сула НПП "Нижньосульський"
Кривошея Ольга Миколаївна, olha_krivosheia@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

3) Формування фітообростання на водозапускних лотках Куяльницького лиману
Калашнік Катерина Сергіївна, kalashnik.eka@gmail.com, Інститут морської біології НАН України

4) Нові знахідки Verpa conica (O.F. Mull.) Sw. (Ascomycota, Pezizales) в Україні
Зикова Марія Олександрівна, zykova.masha@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ

5) Знахідка рідкісного дискоміцета Peziza saniosa Schrad. в Україні
Щербакова Юлія Володимирівна, pyronama@ukr.net, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

6) Знахідка рідкісного дискоміцета Peziza saniosa Schrad. в Україні
Снєжик Анастасія Ігорівна, nastiachekulai@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

      Секція "Систематика та флористика судинних рослин"

1) назва
Безсмертна Олеся Олексіївна, olesya.bezsmertna@gmail.com, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2) Види роду Utricularia L. у водній флорі Харківської області
Рокитянський Артем Борисович, artemborisovichro@gmail.com, Харківська державна зооветеринарна академія

3) Орхідні (Orchidaceae Juss.) загальнозоологічного заказника місцевого значення "Гнідавське болото" (м. Луцьк, Волинська область)
Бесарабчук Інна Валеріївна, i.besarabchuk@bk.ru, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

4) Організація та еволюція генів 5S рРНК представників підродини Amygdaloideae
Надєждіна Анастасія Станіславівна, nadiezhdina12@gmail.com, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

5) Сучасний стан ботаніч ного заказника «Софіївський» (НПП «Нижньодніпровський»)
Пономарьова Альона Анатоліївна, ponomareva.pzf@gmail.com, НПП "Нижньодніпровський"

      Секція "Екологія рослин та фітоценологія"

1) Функціональна діагностика рослин сортів Phlox paniculata L. за фотоіндукцією флуоресценції хлорофілу листків
Скрипка Ганна Іванівна, anna_skripka@bigmir.net, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

2) Угруповання класу Lemnetea minoris O. Bolόs ex Masclans 1955 на території НПП «Пирятинський»
Коваленко Олексій Анатолійович, corydalis@ukr.net, Національний науково-природничий музей НАН України

3) Анатомічні ознаки листків як індикатори екологічних особливостей ломиносів
Ковалишин Ірина Богданівна, ira_kovalyshyn@ukr.net, Інститут садівництва НААН України

4) Созологічна цінність схилів Одеських лиманів
Кошелев Олександр Вікторович, koshelev2006@ukr.net, Інститут морської біології НАН України

5) Рідкісні біотопи долини річки Случ
Коротка Інна Анатоліївна, olshevska_16@bigmir.net, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

6) Критична ревізія класу Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1947 в Україні
Винокуров Денис Сергійович, phytosocio@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

7) Нові дані щодо синтаксономії широколистяних лісів (клас Carpino-Fagetea Passarge 1968) України
Давидов Денис Анатолійович, tovarystwo@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

8) Acalypha australis L. в рудеральних екотопах м. Кривого Рогу
Єременко Наталія Сергіївна, nathaly5755@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

9) Раритетне угруповання псаммофітної рослинності острова Джарилгач (Херсонська обл., Україна)
Шапошникова Анастасія Олександрівна, anasta3kz@gmail.com, Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

10) Оцінка зв'язку надземної фітомаси рослинних угруповань заповідного степу "Асканія-Нова" з продуктивною вологою грунту
Гофман Орися Петрівна, orusia.gofman@gmail.com, Біосферний заповідник

11) Особливості формування протиерозійних насаджень в умовах Києва
Чорномаз Наталія Михайлівна, natachornomaz@ukr.net, НБС ім. М. М. Гришка

12) Поширення Epipactis helleborine (L.) Crantz) у Ківерцівському національному природному парку «Цуманська пуща».
Глінська Світлана Олегівна, glynska@ex.ua, Рівненський державний гуманітарний університет

13) Фітоіндикаційна оцінка спонтанної трав’янистої рослинності садово-паркових ландшафтів Середнього Побужжя
Ковтонюк Анна Іванівна, annahloris@gmail.com, Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України

14) Рідкісні трав’яні та чагарникові степові угруповання долини р. Берда
Ширяєва Дарія Володимирівна, darshyr@gmail.com, Національний екологічний центр України

      Секція "Експериментальна ботаніка та мікологія"

1) Вплив Метіура на систему видалення Са2+ в плазматичній мембрані коренів кукурудзи за дії NaCl
Рудницька Марія Володимирівна, mariaaria@ukr.net, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

2) Cтійкість A. thaliana зони ЧАЕС до дії генотоксичних агентів
Бриков Василь Олександрович, v_brykov@botany.kiev.ua, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН Кураїни

3) Карбоангідразна активність стромальних та тилакоїдних препаратів хлоропластів Spinacia oleraceae L.
Поліщук Олександр Васильович, polishch@yandex.ru, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

4) Цитогенетичне дослідження рослин-регенерантів Deschampsia antarctica E. Desv.
Навроцька Дар'я Олександрівна, navrotska.daria@gmail.com, Інститут молекулярної біології і генетики НАНУ

5) Вплив фенольних сполук на захисні реакції рослин в умовах посухи
Росіцька Надія Василівна, rositska.nadiia@gmail.com, к.б.н.

6) Вплив цитрату та сульфату Цинку на синтез ганодерових кислот міцелієм Ganoderma lucidum 1900
Аль-Маалі Галєб Аднанович, galeb.almaali@gmail.com, Інститут ботанікі ім. М.Г. Холодного НАН України

7) Вплив ефекту зберігання на схожість опроміненого насіння лікарських рослин
Пчеловська Світлана Анатоліївна, svetapchel@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

8) Зміни вмісту фотосинтетичних пігментів різних сортів Triтicum L. за дії посухи
Карпець Лейла-Анастасія Мирославівна, karpets.leilaanastasia@gmail.com, КНУ ім. Т. Шевченка, ННЦ "Інститут біології та медицини"

9) Multiple stress factors affect LTR-retrotransposons mobility in pea seedlings
Нестеренко Олена Геннадіївна, lena6q@ukr.net, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

10) Отримання фасційованих форм Parodia comosa F.Ritter в умовах in vitro
Маляренко Валентина Михайлівна, Vmalyarenko12@gmail.com, ННЦ "Інститут біології та медицини", КНУ імені Тараса Шевченка

11) Allozymic variation and relationships within Viola sect. Viola (Violaceae) in Iran
Marza Esfandiar , iliamarza@gmail.com, University of Guilan

12) Опромінення насіння лікарських рослин як метод збільшення інтенсивності вторинного метаболізму
Пчеловська Світлана Анатоліївна, svetapchel@yahoo.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

      Секція "Дендрологія, інтродукція рослин та ландшафтна архітектура"

1) Сезонні ритми розвитку Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Правобережного Лісостепу України
Порохнява Ольга Леонідівна, porokhniava@gmail.com, НДП "Софіївка" НАН України

2) Особливості насінного розмноження представників роду Rhamnus L. в умовах НДП «Софіївка» НАН України
Журжа Юлія Віталіївна, zhurzhav79@gmail.com, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

3) Інтродукція клонів Populus та Salix в культуру in vitro
Куцоконь Наталія , kutsokon@gmail.com, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ

4) Про деякі морфологічні особливості стебла і листка вересу звичайного та його сортів
Кузнецова Марія Сергіївна, maria.kiev88@gmail.com, НБС ім. М.М. Гришка НАН України

5) Екологічна оцінка стану деревних видів рослин м. Київ за показниками індукції флуоресценції хлорофілу
Нестерова Наталія Георгіївна, natalia_nesterova@i.ua, НУБіП України

6) Фенологія жіночого репродуктивного циклу Pinus mugo Turra в умовах Правобережного Лісостепу України
Пономаренко Галина Михайлівна, galanew1985@gmail.com, Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

© Інститут ботаніки. Всі права захищено.
Будь-яке повне або часткове відтворення матеріалів сайту можливе лише за наявності посилання (для інтернет-видань - гіперпосилання).