Рада молодих учених

Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України

 

Головна

"Актуальні проблеми ботаніки та екології" - 2016

Матеріали конференцій "Актуальні проблеми ботаніки та екології"

План заходів 2016

Корисні посилання

Конференції

Склад Ради молодих учених

Положення про РМУ

Контактна інформація

 

ukr   rus  

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО
РАДУ МОЛОДИХ УЧЕНИХ
ІНСТИТУТУ БОТАНІКИ ім. М.Г. ХОЛОДНОГО НАН УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рада молодих учених (РМУ) обирається молодими ученими Інституту у віці до 35 років включно та у своїй діяльності керується цим Положенням та Статутом Інституту.

1.2. Положення про РМУ та подальші зміни до нього приймаються на загальних зборах молодих учених Інституту та затверджуються директором Інституту.

2. ЦІЛІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РМУ

2.1. Основною метою діяльності РМУ є допомога у підвищенні професійного рівня та вирішенні актуальних проблем наукової молоді Інституту.

2.2. Діяльність РМУ здійснюється шляхом:

1. Ініціювання комплексних досліджень молодих учених Інституту.

2. Збору та надання інформації про наукові та науково-методичні семінари, конференції, школи, вакансії, гранти тощо.

3. Ініціювання та організації наукових конференцій, курсів, тренінгів, семінарів, циклів лекцій, конкурсів молодих учених.

4. Сприяння обміну інформацією з біологічних та інших природничих наук з вітчизняними та зарубіжними науковцями.

5. Проведення щорічної Міжнародної конференції молодих учених "Актуальні проблеми ботаніки та екології" на базі Інституту ботаніки або іншої наукової або навчальної установи.

6. Участі в проведенні кадрової політики Інституту, яка б враховувала інтереси наукової молоді.

7. Допомоги в розв’язанні соціально-побутових проблем молодих учених.

8. Підтримки та оновлення сторінки РМУ на інтернет-сайті Інституту.

9. Видання збірки наукових праць "Актуальні проблеми ботаніки та екології".

3. СТРУКТУРА РМУ

3.1. РМУ складається з колективу молодих учених Інституту у віці до 35 років включно у кількості яка визначається на загальних зборах молодих учених Інституту. Вибори членів РМУ проводяться на загальних зборах молодих учених Інституту відкритим або закритим голосуванням за рішенням зборів простою більшістю голосів. РМУ обирається терміном на 1 рік.

3.2. Голова РМУ обирається з її членів на загальних зборах молодих учених Інституту відкритим або закритим голосуванням за рішенням зборів простою більшістю голосів. Голова РМУ повинен мати науковий ступінь. Заступник голови РМУ та секретар РМУ обираються Радою за рекомендацією голови РМУ.

3.3. Член РМУ повинен брати активну участь у діяльності РМУ.

3.4. Член РМУ зобов’язаний виконувати взяті на себе обов’язки та доручення, що стосуються діяльності РМУ, керуючись рішеннями РМУ та Положенням про РМУ.

3.5. РМУ в особі голови РМУ звітується перед загальними зборами молодих учених за проведену роботу один раз на рік.

3.6. Голова РМУ Інституту від імені РМУ може ініціювати розгляд важливих для молоді Інституту питань на вченій раді Інституту.

3.7. Член РМУ, що не виконує своїх обов’язків, займається діяльністю, що суперечить Положенню про РМУ, за поданням Ради може бути виключеним з РМУ, рішенням загальних зборів молодих учених Інституту простою більшістю голосів.

3.8. Голова РМУ організує діяльність Ради, представляє РМУ та колектив молодих учених Інституту при взаємодії з державними, суспільними зарубіжними та іншими організаціями; виступає за дорученням та від імені РМУ, колективу молодих учених з пропозиціями до дирекції Інституту зі зверненням до органів влади різних рівнів, суспільних, профспілкових та інших організацій, засобів масової інформації.

3.9. Голова РМУ співпрацює з куратором РМУ, призначеним дирекцією.

3.10. РМУ може запрошувати до співпраці досвідчених спеціалістів, незалежно від їх віку. Голова РМУ може клопотати перед дирекцією про фінансову підтримку спеціалістів, задіяних у роботі РМУ.

3.11. Рішення, що вимагають для своєї реалізації матеріальних витрат, узгоджуються з дирекцією Інституту у робочому порядку.

3.12. Засідання РМУ проводяться не рідше одного разу на 2 місяці.

3.13. Засідання РМУ проводить голова, а при його відсутності – заступник. Рада правомочна затверджувати рішення при наявності більше половини її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів.